Tips voor scriptiebegeleiding

scriptie begeleiding

Tips voor TopScriptie

Scriptietoezicht is op vaardigheden gebaseerd academisch onderwijs dat binnen de universiteit wordt uitgevoerd volgens de gevestigde praktijken van afgestemd academisch onderwijs. Het is een proces van evaluatie van de kwaliteit van de scriptie van een student en de bijbehorende evaluatie volgens de normen die de universiteit heeft vastgesteld. Nuttige informatie over de kwaliteit van iemands werk is te vinden in scriptiereviews. Dit zijn de rapporten over de onderzoeksmethodologie, gebruikte steekproeven, datapresentatie en conclusies. De eerste taak van de scriptiebegeleiding is ervoor te zorgen dat de review vaststelt dat de scriptie in lijn is met het academische beleid van de universiteit.

Taken die toezicht vereisen zijn onder meer controleren op plagiaat, grammatica corrigeren, controleren op typografische fouten, controleren op andere bronnen waarnaar in het proefschrift wordt verwezen, ervoor zorgen dat de referenties niet in strijd zijn met eerdere werken, de referentiepagina bekijken en ervoor zorgen dat de namen van de geciteerde bronnen komen overeen met die van het proefschrift. De meeste faculteitsleden wijzen deze taak toe aan een of twee senior professoren op speciale excursies, omdat deze personen aanzienlijke expertise op het specifieke gebied hebben gehad en daarom een goede bekendheid hebben met de literatuur. In zeldzame gevallen kunnen senior professoren niet in staat zijn om de scriptie van een student te begeleiden, vooral als de student de opdracht opvat als een opdracht om te voldoen aan een vereiste, zoals een examen. In dergelijke gevallen is de student er verantwoordelijk voor dat de taken worden uitgevoerd volgens de verwachtingen van de begeleider.

In een situatie waarin begeleiding door één faculteitslid onvoldoende is, kan scriptiebegeleiding goed worden gecombineerd met begeleiding door meer dan één faculteitslid. In dit geval dient de scriptiebegeleider ervoor te zorgen dat alle leden van de commissie de taken goed hebben begrepen en voldoen aan de eisen van de begeleidende faculteit. Voor een succesvolle combinatie van begeleiding en versterking van het scriptietraject dient de begeleider een goede relatie met zijn/haar begeleiders te kunnen aangaan en onderhouden. Deze leden moeten tips krijgen over effectief toezicht om het toezichtproces te vergemakkelijken en eventuele misverstanden tijdens de toezichtvergaderingen te voorkomen.

Voor meer informatie zie: TopScriptie